Tag: mã nguồn WordPress

Giới thiệu mã nguồn mở WordPress

logo-wordpress
WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL) ...